Постанови Кабінету Міністрів

Про внесення змін до переліку інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка (05.05.2016, № 325 )

Про порядок реалізації права на академічну мобільність.

Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі,зберігання та обліку таких сертифікатів (23.12.2015, №1117).

Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння (23.12.2015, №1109).

Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України (2015).

Постанова “Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка” (2015).

Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (2015).

Розпорядження “Про скасування наказу Міністерства освіти і науки, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 жовтня 2010 р. № 969/922/216” (2014).

Розпорядження “Деякі питання організації 2014/15 навчального року в навчальних закладах, що розташовані у Донецькій і Луганській областях” (2014).

Розпорядження “Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах” (2014).

Деякі питання стипендіального забезпечення (2008).

Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра (2010).

Про затвердження Положення про дослідницький університет (2010).

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій (2011).

Про внесення змін до порядку призначення і виплати стипендії (2013).

Про внесення зміни у додаток до Порядкупроведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу (2013).

Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (2007).

Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (2006).

Питання стипендіального забезпечення (2004).

Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (2000).

Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності (2002).

Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) (1998).