Положення

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти (1996) 
Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих закладах освіти (1996) 
Порядок призначення і виплати стипендій (2004) 
Положення про дистанційне навчання (2004) 
Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах (2006)
Типове Положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України (2006)
Положення про порядок призначення стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти (1996)
Положення про академічну стипендію Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам (2001)
Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам (2004)
Положення про академічну стипендію імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів (2006)
Положення про дослідницький університет (2010)
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах (2011)

Базове Положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Положення про навчально-методичний відділ 

Положення про організацію та проведення практики

Додаток до положення про організацію та проведення практики

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника” права на вільний вибір навчальних дисциплін 

Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (27.04.2016, №135)  

Положення про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (27.04.2016, №134) 

Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти (02.03.2016, №43-АГП)
Додаток 2

Порядок видачі диплома з відзнакою випускникам Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Типове положення про кафедру ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка в ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника”

Положення Про факультет (навчально-науковий інститут) ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Порядок встановлення відповідності навчальних дисциплін (практик) профілю кафедр університету

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Порядок запровадження спеціалізацій в навчальних планах підготовки фахівців за освітніми рівнями «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів (2010)

Доповнення до положення про “Порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів” (2013)

Положення про порядок призначення іменних стипендій Вченої ради (2009)

Положення про магістратуру (2010) 

Правила призначення і виплати академічних і соціальних стипендій у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Додаток 1

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»