Положення

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти (1996)
Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах (2006)
Типове Положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України (2006)
Положення про академічну стипендію Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам (2001)
Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам (2004)
Положення про академічну стипендію імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів (2006)
Положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Положення про рейтингове оцінювання роботи кафедри  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Положення про навчально-методичний відділ 

Положення про організацію та проведення практики

Додаток до положення про організацію та проведення практики

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника” права на вільний вибір навчальних дисциплін 

Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (27.04.2016, №135)  

Положення про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (27.04.2016, №134) 

Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти (02.03.2016, №43-АГП)

Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2015 рік)

Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (зі змінами накази ректора № 61 від «31» січня 2020 р.; № 361 від 31 липня 2020 р.)

Додаток 1 до “Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (зі змінами накази ректора № 61 від «31» січня 2020 р.; № 361 від 31 липня 2020 р.)” (відкрити).

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (наказ про введення в дію змін № 361 від 31.07.2020 р.)

Типове положення про кафедру ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка в ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника” (наказ про введення змін № 361 від 31 липня 2020 р.)

Положення Про факультет (навчально-науковий інститут) ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Порядок встановлення відповідності навчальних дисциплін (практик) профілю кафедр університету

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Порядок запровадження спеціалізацій в навчальних планах підготовки фахівців за освітніми рівнями «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок призначення іменних стипендій Вченої ради (2009)

Правила призначення і виплати академічних і соціальних стипендій у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Додаток 1

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»(введено в дію наказом ректора №768 від 04.12.2014; внесено зміни наказом  №628 від 25.09.2019 р.)

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» №11 від 29.11.2017 р.

Положення про про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (введено в дію наказом ректора №766 від 15.11.2019 р.)

Положення про організацію та проведення практики у Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» ( введено в дію наказом ректора №805 від 27.11.2019 )

Положення про порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів ДВНЗ “Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника ” ( введено в дію наказом ректора №799 від 26.11.2019)

Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (введено в дію наказом ректора №819 від 29.11.2019)

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (введено в дію наказом ректора №820 від 29.11.2019)

Положення про освітні програми у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  ( введено в дію наказом ректора, № 61 від “31” січня 2020 року)

Положення про порядок повторного вивчення дисциплін (кредитів ECTS) в умовах ECTS (№18 від 2.02.2016р.)