ПРАВИЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З МЕТОЮ НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 1. Ці Правила визначають механізм оцінювання закладів вищої освіти з метою надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (далі – Національне агентство).
 2. Для оцінювання використовуються Критерії надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 912 (далі – Критерії).
 3. Відповідність закладу вищої освіти обов’язковим критеріям надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти (далі – обов’язкові критерії) встановлюється на підставі інформації, поданої закладом вищої освіти у конкурсній справі на здобуття статусу національного або моніторинговій справі на підтвердження статусу національного (далі – конкурсна/моніторингова справа), а також зауважень, скарг та інших звернень, що надійшли під час громадського обговорення конкурсної/моніторингової справи.

У разі виявлення невідповідності закладу вищої освіти обов’язковим критеріям Національне агентство до 1 серпня відповідного року письмово повідомляє заклад вищої освіти про такі невідповідності. Заклад вищої освіти може усунути виявлені невідповідності, про що він зобов’язаний письмово повідомити Національне агентство до 15 вересня відповідного року.

 1. Відповідність закладу вищої освіти порівняльним критеріям надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти (далі – порівняльні критерії) та преміальним критеріям надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти (далі – преміальні критерії) встановлюється на основі інформації, поданої закладом вищої освіти у конкурсній/моніторинговій справі, з урахуванням показників порівняльних критеріїв інших закладів вищої освіти.
 2. Національне агентство на основі поданих закладами вищої освіти річних звітів щороку до 15 жовтня обраховує та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інтегральний індикатор виконання порівняльних критеріїв у відповідному році.

Інтегральний індикатор виконання порівняльних критеріїв є сумою індикаторів виконання кожного із порівняльних критеріїв, визначених пунктом 4 Критеріїв. Для цілей визначення індикаторів критерії, передбачені абзацами другим та третім підпункту 1 пункту 4 Критеріїв, вважаються окремими порівняльними критеріями.

 1. Індикатор виконання порівняльного критерію k обраховується з точністю до сотих за формулою:

де:

– індикатор виконання порівняльного критерію k у відповідному році;

– коефіцієнт, що має значення –1 для порівняльних критеріїв, передбачених абзацами другим та третім підпункту 1 пункту 4 Критеріїв, та значення 1 для інших порівняльних критеріїв;

– показник закладу вищої освіти за порівняльний критерій k у відповідному році відповідно до відомостей, зазначених у річному звіті;

– середнє арифметичне показників за порівняльний критерій k у відповідному році відповідно до відомостей, зазначених у річних звітах усіх закладів вищої освіти (крім випадків, передбачених пунктом 7 цих Правил);

– стандартне відхилення вибірки показників за порівняльний критерій k у відповідному році відповідно до відомостей, зазначених у всіх поданих річних звітах (крім випадків, передбачених пунктом 7 цих Правил).

 1. Формула, передбачена пунктом 6 цих Правил, застосовується з урахуванням таких особливостей:

1) індикатор виконання порівняльного критерію, визначеного підпунктом 2 пункту 4 Критеріїв, застосовується лише для закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальностями, для яких передбачено атестацію у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Для інших закладів вищої освіти індикатор виконання цього критерію становить 0 одиниць;

2) для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання):

індикатори виконання порівняльних критеріїв, визначених підпунктами 3, 4, 9, 10 пункту 4 Критеріїв, обраховуються окремо на основі вибірки показників вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання) за ці критерії. Показники цих закладів не включаються у загальну вибірку для обрахунку індикаторів виконання відповідних порівняльних критеріїв інших закладів вищої освіти;

порівняльні критерії, визначені підпунктами 6, 7 пункту 4 Критеріїв, не застосовуються. Індикатор виконання цих критеріїв для відповідних закладів становить 0 одиниць.

 1. Для прийняття рішення про надання чи підтвердження статусу національного ураховуються індикатори виконання преміальних критеріїв, що обраховуються на основі відомостей, наведених у конкурсній/моніторинговій справі за останні 7 років, та обраховуються у наступному порядку:

1) індикатор виконання преміального критерію, визначеного підпунктом 1 пункту 5 Критеріїв, становить:

2 одиниці – за умови входження закладу вищої освіти у перші 500 позицій рейтингу QS (QS World University Rankings), перші 1000 позицій рейтингу THE (Times Higher Education World University Rankings) та/або перші 1000 позицій Шанхайського рейтингу (Academic Ranking of World Universities) упродовж не менше 3 років підряд за останні 7 років до подання конкурсної/моніторингової справи;

0 одиниць – в інших випадках;

2) індикатор виконання преміального критерію, визначеного підпунктом 2 пункту 5 Критеріїв, становить:

2 одиниці – за умови отримання закладом вищої освіти за останні 7 років до подання конкурсної/моніторингової справи не менше 1 акредитації (включаючи повторну акредитацію) від акредитаційного агентства, яке включене до Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти (European Quality Assurance Registry) (крім агентств, зареєстрованим місцезнаходженням яких є держава–агресор), або визнаного Департаментом освіти Сполучених Штатів Америки (U.S. Department of Education) та/або Радою з акредитації у вищій освіті (Council for Higher Education Accreditation);

0 одиниць – в інших випадках;

3) індикатор виконання преміальних критеріїв, визначених підпунктами 3, 4 пункту 5 Критеріїв, обраховується як добуток 0,01 та показників за ці преміальні критерії;

4) індикатор виконання преміального критерію, визначеного підпунктом 5 пункту 5 Критеріїв, становить:

0,5 одиниць – якщо частка випускників закладу вищої освіти, які підтвердили своє працевлаштування протягом трьох років, у загальній кількості випускників закладу вищої освіти становить 50% і більше;

0 одиниць – в інших випадках.

 1. За наслідками розгляду моніторингової справи Національне агентство приймає рішення про підтвердження статусу національного за умов:

1) відповідності закладу вищої освіти обов’язковим критеріям, у тому числі усунення виявлених невідповідностей у встановлений цими Правилами строк;

2) якщо сума інтегральних індикаторів виконання порівняльних критеріїв за 7 років до подання моніторингової справи та індикаторів виконання преміальних критеріїв становить не менше –20 одиниць.

За відсутності підстав для прийняття рішення про підтвердження статусу національного, Національне агентство приймає рішення про внесення пропозиції щодо позбавлення закладу вищої освіти цього статусу.

 1. За наслідками розгляду конкурсної справи Національне агентство приймає пропозицію щодо надання закладам вищої освіти статусу національного у межах кількості вакантних статусів за умов:

1) відповідності закладу вищої освіти обов’язковим критеріям, у тому числі усунення виявлених невідповідностей у встановлений цими Правилами строк;

2) якщо ці заклади вищої освіти мають відповідну найбільшу суму інтегральних індикаторів виконання порівняльних критеріїв за 7 років до подання конкурсної справи та індикаторів виконання преміальних критеріїв серед усіх закладів вищої освіти, що подалися на конкурс, але не менше –20 одиниць.

 1. Під час визначення суми інтегральних індикаторів виконання порівняльних критеріїв відповідно до пунктів 9 і 10 цих Правил, інтегральні індикатори виконання порівняльних критеріїв за роки, що передують 2017 року, становлять 0 одиниць.
 2. З метою встановлення достовірності відомостей, наведених закладами вищої освіти у конкурсних/моніторингових справах та/або річних звітах про виконання Критеріїв, Національне агентство має право прийняти рішення про перевірку окремих справ, звітів. Здійснення такої перевірки покладається на секретаріат Національного агентства.

Перевірка справ, звітів здійснюється до 15 вересня поточного року. Під час здійснення перевірки секретаріат має право отримувати від закладу вищої освіти, інших підприємств, установ, організацій будь-яку інформацію та документи, потрібні для перевірки таких відомостей.

Якщо за результатами перевірки буде встановлено недостовірність відомостей у поданому річному звіті в частині виконання порівняльних критеріїв, для обрахунку індикаторів виконання порівняльних критеріїв застосовується відповідна достовірна інформація.

Виявлення недостовірної інформації в матеріалах конкурсної/моніторингової справи а також у відповідях та поясненнях національного закладу вищої освіти на зауваження, запитання, скарги та інші звернення, які надходять під час громадського обговорення моніторингової справи, є підставою для відмови у пропозиції щодо надання статусу національного або подання пропозиції щодо позбавлення закладу вищої освіти статусу національного.