Матеріали науково-методичної ради

Методичні рекомендації до дистанційної сесії (затверджено на засіданні ректорату протокол № 18 від 18.05.2020 р.)

Положення про розклад навчальних занять (наказ ректора №326 від 29.05.2019 )

Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Положення про науково-методичну раду (наказ №23 від 11.01.2019р.)

Положення про дистанційну форму навчання

Типове положення про кафедру

Положення про магістерські роботи

Наказ ректора Про створення науково-методичної ради університету (12.02.2013, №59)

Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком  у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»(введено в дію наказом ректора №768 від 04.12.2014; внесено зміни наказом  №628 від 25.09.2019 р.)

Порядок вивчення вибіркових дисциплін (31.03.2015, №190)

Порядок присвоєння додаткової педагогічної кваліфікації випускникам (01.04.2015, №192)

Положення про стипендіальну комісію ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Положення про порядок призначення іменних стипендій Вченої ради (2009)

Доповнення до положення про “Порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів” (2013)

Порядок запровадження спеціалізацій в навчальних планах підготовки фахівців за освітніми рівнями «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (10.02.2015р. №66)

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (№191 від 01.04.2015р.)

Порядок встановлення відповідності навчальних дисциплін (практик) профілю кафедр університету (22.10.2014р. №638)

Положення про порядок повторного вивчення дисциплін (кредитів ECTS) в умовах ECTS (№18 від 2.02.2016р.)

Положення Про факультет (навчально-науковий інститут) ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (№33 від 27.01.2015 р.; зі змінами наказ № 361 від 31.07.2020 р.)

Порядок видачі диплома з відзнакою випускникам Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (№67 від 10.02.2015р.)

Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти (02.03.2016, №43-АГП)

Положення про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (27.04.2016, №134)

Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (27.04.2016, №135)

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника” права на вільний вибір навчальних дисциплін (24.06.2016р. №271)

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (№756 від 1.12.2014р.)

Базове Положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (№756 від 1.2.2014р.)

Методичні рекомендації до структури і змісту навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (2013)

Навчальні видання: Методичні рекомендації та основні вимоги до структури, змісту та оформлення (2013)

Методичні рекомендації до змісту та організації самостійної роботи студентів (2013)

Методичні рекомендації до організації відкритих занять, взаємовідвідування та контрольних відвідувань 

Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (№2 від 8.12.2014р., внесено зміни наказом ректора №888 від 27.12.2019 р.)