Матеріали науково-методичної ради

Склад науково-методичної ради

Наказ ректора Про створення науково-методичної ради університету (12.02.2013, №59)

Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком (04.12.2014, №768)

Порядок вивчення вибіркових дисциплін (31.03.2015, №190)

Порядок присвоєння додаткової педагогічної кваліфікації випускникам (01.04.2015, №192)

Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (24.07.2015, №447)

Методичні рекомендації з розробки освітньо-професійних і освітньо-наукових програм та навчальних планів першого і другого рівнів вищої освіти (24.06.2016, №270)

Положення про стипендіальну комісію ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Порядок формування рейтингу успішності студентів ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Положення про магістратуру (2010)

Положення про порядок призначення іменних стипендій Вченої ради (2009)

Доповнення до положення про “Порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів” (2013)

Порядок запровадження спеціалізацій в навчальних планах підготовки фахівців за освітніми рівнями «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (10.02.2015р. №66)

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (№191 від 01.04.2015р.)

Порядок встановлення відповідності навчальних дисциплін (практик) профілю кафедр університету (22.10.2014р. №638)

Положення про порядок повторного вивчення дисциплін (кредитів ECTS) в умовах ECTS (№18 від 2.02.2016р.)

Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (№2 від 8.12.2014р.)

Положення Про факультет (навчально-науковий інститут) ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Типове положення про кафедру ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (№4 від 27.04.2016р.)

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (№33 від 27.01.2015р.)

Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (№447 від 24.07.2015р.)

Порядок видачі диплома з відзнакою випускникам Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (№67 від 10.02.2015р.)

Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти (02.03.2016, №43-АГП)

Додаток 2 до Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти (02.03.2016, №43-АГП)

Положення про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (27.04.2016, №134)

Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (27.04.2016, №135)

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника” права на вільний вибір навчальних дисциплін (24.06.2016р. №271)

Положення про організацію та проведення практики

Додаток до положення про організацію та проведення практики

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (№756 від 1.12.2014р.)

Базове Положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (№756 від 1.2.2014р.)

Методичні рекомендації до структури і змісту навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (2013)

Навчальні видання: Методичні рекомендації та основні вимоги до структури, змісту та оформлення (2013)

Методичні рекомендації до змісту та організації самостійної роботи студентів (2013)

Методичні рекомендації до організації відкритих занять, взаємовідвідування та контрольних відвідувань 

Методичні рекомендації з розробки ОП